12:38:05
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Magyar Unitus Teológiai Intézet !
... Elejére 1. lap 
mpd
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 27. 07:20 | Sorszám: 632
Csak a szokásos. Mi vagyunk a kiválasztottak, a többi pusztuljon. A vallások kezdetben egy-egy népcsoport összetartását voltak hivatottak erősíteni.
Már beszéltünk erről, az idegengyűlöletnek erős adaptív értéke volt régebben.

Aztán valami zseni felismerte, hogy mi lenne, ha maga az egyház lenne hatalmi tényező, ahelyett, hogy csak segítené a mindenkori hatalmat?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 26. 17:30 | Sorszám: 631
Baranyi Tibor azt mondta, hogy csak az egyistenhívő vallások "igazi"-ak,
a többiek csak afféle "vallás-szerű" világnézetek.
Ez így van ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 24. 18:26 | Sorszám: 630
Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme.
Ezt felelte nekik: "Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak,
hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek
."
Aztán így folytatta: "Nem értitek ezt a példabeszédet, Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet?
A magvető a tanítást veti.
Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét.
Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják,
de ...
Mk 4,10-17
Régóta töröm a fejem, hogy mit jelenthet ez a meghökkentő mondás.
"Kétsebességes" társadalom ?
Kasztrendszer ?
A beavatottak megvilágosodhatnak, a kívülállóknak elég a rítus ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 23. 21:27 | Sorszám: 629
"... A harmadik a valóság leváltása. Filmmel, regénnyel, ..."

(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Ilyen alapon a Bibliát sem volna szabad olvasni, hiszen az sem a valóság.
Az indiánok Bibliája: a Természet.
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 22. 10:18 | Sorszám: 628
Nicolaus Cusanus (Kövesi Miklós ?): A hit békéjéről

Ma is aktuális üzenet az egyetemesség mibenlétéről.
A hagyományhű vallásosság mély átélése miként vezethet el más vallások elfogadó
megértéséhez és ezáltal a valódi békéhez.
A kinyilatkoztatások transzcendens egysége Nicolaus Cusanus szerint.

... http://forum.vectrix.hu/?f=4&t=10157&m=456
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 21. 07:50 | Sorszám: 627
"... A második az élet leválasztása a Létről, Istenről, minden dolgok lemetszése szellemi
alapjukról..."


(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Czakó Gábor olvasta Duns Scotust ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 20. 13:28 | Sorszám: 626
Akkor most itt tartunk:
A Szentháromság
- az Atya = a Lét,
- a Fiú = a Tudat,
- a Szentlélek = a Megvilágosodás.
Eddig OK ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 15. 20:54 | Sorszám: 625
Sámánének
Rendes Kis
Olvasta: 4 | Válasz | 2016. április 11. 17:39 | Sorszám: 624
1566. március 1-jén fogadták el a svájci kantonális egyházak Bullinger Henrik magánhitvallását.
A II. Helvét Hitvallást a németalföldi és angolszász protestánsok mellett a magyar reformátusok
is sajátjuknak ismerték el az 1567-es debreceni zsinaton. Hitvallási iratunk az elmúlt 450 évben
hol háttérbe szorult, hol újra előtérbe került, a jubileumra már készül annak új, mai nyelvezetű
fordítása.
... www.reformatus.hu/mutat/12155/
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 04. 19:54 | Sorszám: 623
Az özönvíz előtt

- Alighanem akkor is voltak eretnekek. Ha Káin oly
borzalmas bűnbe nem hullott volna, ha nem vált volna
saját fivérének gyilkosává, megszédítette volna jó ré-
szét az embereknek, és öntelt eretnekséget oltott volna
beléjük, azért rendelkezett Isten úgy ővele, hogy Ábelt
agyonüsse.
  Ezzel végzi minden eretnek, hogy végül kardot rán-
tanak, gyilkossá válnak, amint ez meg is mutatkozott
az ariánusokban és a pápaságban és manapság Mün-
zerben, Zwingliben, az újrakeresztelőkben, stb. Az is-
tenfélelem látszatával kezdik, hazugságaikat a Szent-
írással tarkítják és cifrázzák, amely módon sokat kár-
tékonykodnak, sok embert megszédítenek; amikor
pedig hazugságaik napvilágra derülnek és megfeddet-
nek, akkor kardot rántanak.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 03. 12:21 | Sorszám: 622
Az Úristen kártyája

- Istennek szépséges, pompás és igen erős kártyajátéka
van, csupa hatalmasságokból: császárból, királyokból,
fejedelmekből van összeszedegetve s az egyiket a má-
sikával üti: leszurdalja vagy lemészárolja, vagyis ki-
szaggatja, ledönti másikával az egyiket.
  X. nagyúr az alsó, a pápa a fölső, a török a király, a
császár a tízes.
  Végül az Úristen kiosztja a lapokat, s a pápát a Lu-
therral üti, mert Isten kezében Luther az ász.

Martin Luther: Asztali beszélgetések
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 14:00 | Sorszám: 621
Hawking az, aki bármit bármit mondhat az ő állapotában! Persze nem ezért nagy koponya!
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 13:57 | Sorszám: 620
Idézet:
A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez tetszik! Ilyen közelítést még nemigen hallottam.
Mindenesetre:
Idézet:
„Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondotok?” (Mk 15,12) Ezek után az események a tömeglélektan szabályai szerint gyorsultak föl: A főpapnak nem kellett tovább rejtegetnie szándékát, kimondta azt a nép: „Feszítsd meg őt!” Pilátus kilátástalan kérdéssel próbálkozott: „De hát mi rosszat tett?” A tömeg egyre inkább tömegként működött és ismételte: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” (Mk 15,14); hiszen régóta ebben az irányban manipulálták a Názáreti ellen. A bűnvádi perből politikai összecsapás lett, melynek végét Márk tömören összegzi: „Pilátus eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta” (Mk 15,15). - Pilátus utolsó kísérletként Jézus fölmentésére részben szánalmat akart kelteni a népben iránta, részben arra számított, hogy →Jézus megostorozásával kielégítheti a mesterségesen felkorbácsolt indulatokat. Vsz. maga is végignézte az ostorozást, a kigúnyolást és a tövissel koronázást. Teljesen veszélytelennek találva ezt az állítólagos trónkövetelőt, kiment a néphez és kijelentette: „Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy lássátok, én semmi vétket sem találok benne!” (Jn 19,4) Az őrség kivezette Jézust a vállára dobott katonaköpennyel, fején töviskoronával: Pilátus szavai: „Íme, az ember!” vsz. ezt jelenthette: 'Nézzétek ezt az embert! Ez volna a királyotok?' „Mihelyt a főpapok és a szolgák meglátták, elkezdtek kiabálni: Keresztre vele, keresztre vele!” (Jn 19,6) Mire Pilátus megismételte: „Vigyétek el, és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek!” A zsidók pedig ismét az isteni törvényre hivatkoztak: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” (Jn 19,7). Ezzel Pilátus előtt is világossá tették, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják Jézust. A politikai vádak után most kimondták a vallási természetűt is. Most már megtehették, hiszen a helytartónak a császár képviseletében tekintettel kellett lennie Izrael vallási érzületére: „Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a praetoriumba, és újra megkérdezte Jézust: Honnan való vagy? Jézus nem válaszolt neki. Pilátus megkérdezte tőle: Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek? Jézus csak ennyit mondott: Nem volna hatalmad felettem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” (Jn 19,8-11) Pilátus azzal az elhatározással ment vissza a vádlókhoz, hogy szabadon bocsátja a Názáretit. A főpapok azonban most kimondták az utolsó érvet, mellyel a római hivatalnokot személyében támadták meg: „Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” (Jn 19,12) Pilátus ekkor megadta magát.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 09:58 | Sorszám: 619
Megnéztem a honlapját, rendes csávónak tűnik ez a pispek.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 09:06 | Sorszám: 618
Nem. Ilyenre:
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:58 | Sorszám: 617
Szemerei János aszondja, amit én is olvastam (vagy írtam) valahol: "Hawking nem hisz Istenben ... Szerencsére Isten hisz Hawkingban".
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:28 | Sorszám: 616


Ilyenre gondolsz?
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:26 | Sorszám: 615
Hanem komolyan!

Ma reggel negyed hétkor, a napi imádságban egy luteránus püspök szólt.
És nagyon jót mondott, abszolúte ateista-kompatibilisen!
Akit érdekel, hallgassa meg a hangtárban, mindenféle idézés csak rontana rajta.
Tehát: Kossuth, április 1., reggel 6.15.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:26 | Sorszám: 614
Eszed tokja !
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:24 | Sorszám: 613
És óragyárat alapított!!

Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 07:56 | Sorszám: 612
A Jézus oldalát lándzsával átdöfő százados (Longinusz) is szent lett !
... http://forum.vectrix.hu/?f=11&t=10028&m=15
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 07:33 | Sorszám: 611
Nem volt hatásköre az ügyben. Vegyük észre, puszta hatásköri vita folyt Heródes, Pilátus meg Kajafásék között. Mindenki igyekezett a másikra passzolni a felelősséget, mert azt azért szerintem látta mindenki, hogy nem tiszta ügy ez, nem szokványos, és lesz még visszhangja.
Pilátus volt a legszarabb helyzetben, mert a zsidók megzsarolták: ha nem viszi el a balhét, zavargások lesznek, márpedig az Pilátus állásába került volna. Így, ha kelletlenül is, de bevállalta a dolgot. Mindenesetre jogfenntartó (illetve, nemfenntartó) nyilatkozatot tett, mintegy záradékként: csak kényszerből ítélkezett, külső nyomásra. A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez a "mosom kezeimet", ez gyakorlatilag azt jelenti: a csürhe a halálát akarja, muszáj kivégezni mert különben kitör a lázadás.
És innentől valóban igaz, hogy Jézus feláldozta magát........ a provincia békességéért!!
Bizony.
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:54 | Sorszám: 610
Helyesebb, hogy "késöbb pedig mosta kezeit".
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:52 | Sorszám: 609
Később meg mosta kezeit!
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:40 | Sorszám: 608
Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem
találom semmiben sem bűnösnek."
Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Ecce homo" ("Íme, az ember!")
(Jn 19,4-5)
Kommentár: Pilátus megértette azt, amit a tanítványok nem: hogy Jézus nem "egy ember",
hanem "az ember".
Pilátust szentté kellene avatni.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...