17:14:24
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Műhely
Téma: Magyar Unitus Teológiai Intézet !
... Elejére 1. lap 
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 24. 18:26 | Sorszám: 630
Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme.
Ezt felelte nekik: "Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak,
hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek
."
Aztán így folytatta: "Nem értitek ezt a példabeszédet, Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet?
A magvető a tanítást veti.
Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét.
Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják,
de ...
Mk 4,10-17
Régóta töröm a fejem, hogy mit jelenthet ez a meghökkentő mondás.
"Kétsebességes" társadalom ?
Kasztrendszer ?
A beavatottak megvilágosodhatnak, a kívülállóknak elég a rítus ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 23. 21:27 | Sorszám: 629
"... A harmadik a valóság leváltása. Filmmel, regénnyel, ..."

(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Ilyen alapon a Bibliát sem volna szabad olvasni, hiszen az sem a valóság.
Az indiánok Bibliája: a Természet.
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 22. 10:18 | Sorszám: 628
Nicolaus Cusanus (Kövesi Miklós ?): A hit békéjéről

Ma is aktuális üzenet az egyetemesség mibenlétéről.
A hagyományhű vallásosság mély átélése miként vezethet el más vallások elfogadó
megértéséhez és ezáltal a valódi békéhez.
A kinyilatkoztatások transzcendens egysége Nicolaus Cusanus szerint.

... http://forum.vectrix.hu/?f=4&t=10157&m=456
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 21. 07:50 | Sorszám: 627
"... A második az élet leválasztása a Létről, Istenről, minden dolgok lemetszése szellemi
alapjukról..."


(Czakó Gábor: Istenszédelgés - Keresztény Élet, 2009. március 15.)

Czakó Gábor olvasta Duns Scotust ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 20. 13:28 | Sorszám: 626
Akkor most itt tartunk:
A Szentháromság
- az Atya = a Lét,
- a Fiú = a Tudat,
- a Szentlélek = a Megvilágosodás.
Eddig OK ?
Rendes Kis
Olvasta: 6 | Válasz | 2016. április 15. 20:54 | Sorszám: 625
Sámánének
Rendes Kis
Olvasta: 4 | Válasz | 2016. április 11. 17:39 | Sorszám: 624
1566. március 1-jén fogadták el a svájci kantonális egyházak Bullinger Henrik magánhitvallását.
A II. Helvét Hitvallást a németalföldi és angolszász protestánsok mellett a magyar reformátusok
is sajátjuknak ismerték el az 1567-es debreceni zsinaton. Hitvallási iratunk az elmúlt 450 évben
hol háttérbe szorult, hol újra előtérbe került, a jubileumra már készül annak új, mai nyelvezetű
fordítása.
... www.reformatus.hu/mutat/12155/
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 04. 19:54 | Sorszám: 623
Az özönvíz előtt

- Alighanem akkor is voltak eretnekek. Ha Káin oly
borzalmas bűnbe nem hullott volna, ha nem vált volna
saját fivérének gyilkosává, megszédítette volna jó ré-
szét az embereknek, és öntelt eretnekséget oltott volna
beléjük, azért rendelkezett Isten úgy ővele, hogy Ábelt
agyonüsse.
  Ezzel végzi minden eretnek, hogy végül kardot rán-
tanak, gyilkossá válnak, amint ez meg is mutatkozott
az ariánusokban és a pápaságban és manapság Mün-
zerben, Zwingliben, az újrakeresztelőkben, stb. Az is-
tenfélelem látszatával kezdik, hazugságaikat a Szent-
írással tarkítják és cifrázzák, amely módon sokat kár-
tékonykodnak, sok embert megszédítenek; amikor
pedig hazugságaik napvilágra derülnek és megfeddet-
nek, akkor kardot rántanak.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 03. 12:21 | Sorszám: 622
Az Úristen kártyája

- Istennek szépséges, pompás és igen erős kártyajátéka
van, csupa hatalmasságokból: császárból, királyokból,
fejedelmekből van összeszedegetve s az egyiket a má-
sikával üti: leszurdalja vagy lemészárolja, vagyis ki-
szaggatja, ledönti másikával az egyiket.
  X. nagyúr az alsó, a pápa a fölső, a török a király, a
császár a tízes.
  Végül az Úristen kiosztja a lapokat, s a pápát a Lu-
therral üti, mert Isten kezében Luther az ász.

Martin Luther: Asztali beszélgetések
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 14:00 | Sorszám: 621
Hawking az, aki bármit bármit mondhat az ő állapotában! Persze nem ezért nagy koponya!
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 13:57 | Sorszám: 620
Idézet:
A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez tetszik! Ilyen közelítést még nemigen hallottam.
Mindenesetre:
Idézet:
„Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondotok?” (Mk 15,12) Ezek után az események a tömeglélektan szabályai szerint gyorsultak föl: A főpapnak nem kellett tovább rejtegetnie szándékát, kimondta azt a nép: „Feszítsd meg őt!” Pilátus kilátástalan kérdéssel próbálkozott: „De hát mi rosszat tett?” A tömeg egyre inkább tömegként működött és ismételte: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” (Mk 15,14); hiszen régóta ebben az irányban manipulálták a Názáreti ellen. A bűnvádi perből politikai összecsapás lett, melynek végét Márk tömören összegzi: „Pilátus eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta” (Mk 15,15). - Pilátus utolsó kísérletként Jézus fölmentésére részben szánalmat akart kelteni a népben iránta, részben arra számított, hogy →Jézus megostorozásával kielégítheti a mesterségesen felkorbácsolt indulatokat. Vsz. maga is végignézte az ostorozást, a kigúnyolást és a tövissel koronázást. Teljesen veszélytelennek találva ezt az állítólagos trónkövetelőt, kiment a néphez és kijelentette: „Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy lássátok, én semmi vétket sem találok benne!” (Jn 19,4) Az őrség kivezette Jézust a vállára dobott katonaköpennyel, fején töviskoronával: Pilátus szavai: „Íme, az ember!” vsz. ezt jelenthette: 'Nézzétek ezt az embert! Ez volna a királyotok?' „Mihelyt a főpapok és a szolgák meglátták, elkezdtek kiabálni: Keresztre vele, keresztre vele!” (Jn 19,6) Mire Pilátus megismételte: „Vigyétek el, és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek!” A zsidók pedig ismét az isteni törvényre hivatkoztak: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!” (Jn 19,7). Ezzel Pilátus előtt is világossá tették, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják Jézust. A politikai vádak után most kimondták a vallási természetűt is. Most már megtehették, hiszen a helytartónak a császár képviseletében tekintettel kellett lennie Izrael vallási érzületére: „Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a praetoriumba, és újra megkérdezte Jézust: Honnan való vagy? Jézus nem válaszolt neki. Pilátus megkérdezte tőle: Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek? Jézus csak ennyit mondott: Nem volna hatalmad felettem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.” (Jn 19,8-11) Pilátus azzal az elhatározással ment vissza a vádlókhoz, hogy szabadon bocsátja a Názáretit. A főpapok azonban most kimondták az utolsó érvet, mellyel a római hivatalnokot személyében támadták meg: „Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak!” (Jn 19,12) Pilátus ekkor megadta magát.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 09:58 | Sorszám: 619
Megnéztem a honlapját, rendes csávónak tűnik ez a pispek.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 09:06 | Sorszám: 618
Nem. Ilyenre:
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:58 | Sorszám: 617
Szemerei János aszondja, amit én is olvastam (vagy írtam) valahol: "Hawking nem hisz Istenben ... Szerencsére Isten hisz Hawkingban".
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:28 | Sorszám: 616


Ilyenre gondolsz?
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:26 | Sorszám: 615
Hanem komolyan!

Ma reggel negyed hétkor, a napi imádságban egy luteránus püspök szólt.
És nagyon jót mondott, abszolúte ateista-kompatibilisen!
Akit érdekel, hallgassa meg a hangtárban, mindenféle idézés csak rontana rajta.
Tehát: Kossuth, április 1., reggel 6.15.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:26 | Sorszám: 614
Eszed tokja !
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 08:24 | Sorszám: 613
És óragyárat alapított!!

Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 07:56 | Sorszám: 612
A Jézus oldalát lándzsával átdöfő százados (Longinusz) is szent lett !
... http://forum.vectrix.hu/?f=11&t=10028&m=15
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. április 01. 07:33 | Sorszám: 611
Nem volt hatásköre az ügyben. Vegyük észre, puszta hatásköri vita folyt Heródes, Pilátus meg Kajafásék között. Mindenki igyekezett a másikra passzolni a felelősséget, mert azt azért szerintem látta mindenki, hogy nem tiszta ügy ez, nem szokványos, és lesz még visszhangja.
Pilátus volt a legszarabb helyzetben, mert a zsidók megzsarolták: ha nem viszi el a balhét, zavargások lesznek, márpedig az Pilátus állásába került volna. Így, ha kelletlenül is, de bevállalta a dolgot. Mindenesetre jogfenntartó (illetve, nemfenntartó) nyilatkozatot tett, mintegy záradékként: csak kényszerből ítélkezett, külső nyomásra. A római jog szerint Jézus nem volt bűnös, a zsidó szerint igen - de a zsidók meg nem akarták elítélni.

Ez a "mosom kezeimet", ez gyakorlatilag azt jelenti: a csürhe a halálát akarja, muszáj kivégezni mert különben kitör a lázadás.
És innentől valóban igaz, hogy Jézus feláldozta magát........ a provincia békességéért!!
Bizony.
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:54 | Sorszám: 610
Helyesebb, hogy "késöbb pedig mosta kezeit".
negyven rabló
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:52 | Sorszám: 609
Később meg mosta kezeit!
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 31. 21:40 | Sorszám: 608
Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem
találom semmiben sem bűnösnek."
Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Ecce homo" ("Íme, az ember!")
(Jn 19,4-5)
Kommentár: Pilátus megértette azt, amit a tanítványok nem: hogy Jézus nem "egy ember",
hanem "az ember".
Pilátust szentté kellene avatni.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 28. 15:26 | Sorszám: 607

... www.facebook.com/TudomanyosMemek/?fref=nf
... www.facebook.com/profile.php?id=100009695056055
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2016. március 27. 12:00 | Sorszám: 606
Nem csak üdvhozó önfeláldozás van.
Júdás is eldobta magától az életet.
Semmiért.
Pénzért, amit már vissza is adott.
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...