13:41:20
 Frissítés
Keresés | Új hozzászólás
 
   » Isten hozott, kedves Vendég ! Fórumlakók | GY.I.K. | Bejelentkezés | Regisztráció   
 
 » méhes Fórum+  » Hit, Tudomány
Téma: Mi az igazság ?
... Elejére 1. lap 
Rendes Kis
Olvasta: 9 | Válasz | 2015. március 08. 10:47 | Sorszám: 181
Ez így nem lesz jó.
Ez már lassan büntetőjogi kategória, amit itt művel.
Most még kitöröltem a pandának címzett életveszélyes fenyegetését, legközelebb nem leszek ennyire elnéző.
panda
Olvasta: 8 | Válasz | 2015. március 08. 10:19 | Sorszám: 175
Abból idéztél, te szerencsétlen.
Amúgy, Rendes Kis-nek n(s)em gond valamit megtalálni az Interneten ...
küssszvágócsér
Olvasta: 9 | Válasz | 2015. március 08. 10:11 | Sorszám: 173
Amit idéztem az a "panda" által közölt http://www.bereabeacon.org stb...stb internetes jórészt protestáns folyóiratnak "A legyőzhetetlen evangélium és a modern protestáns hazugság c. cikkéből való.Egyrészt.
Másrészt én Önbe olyannyira belefáradtam, hogy ott tartok, hogy MINDEN BIZONYITÁSI ELJÁRÁST ÖNNEL KAPCSOLATBAN FÖLÖSLEGSNEK ÉS ÉRTELMETLENNEK LÁTOK!!!
Biztos vagyok benne, hogy ÖN TŐLEM SEMMIT EL NEM FOGAD igaznak, még azt sem, hogy a hó fehér! Ezért nem kezdek bele bizonyitásba...Önnek.
Rendes Kis
Olvasta: 8 | Válasz | 2015. március 08. 09:29 | Sorszám: 172
Drága bácsi, azt, hogy nincs zűr a fejében, nem ártana bizonyítani.
Először is, hamár ideömleszt valamit, ami nem a saját írásmunkája, közölni kell, hogy honnan* szedte az idézetet.
Aztán, hamár valami uli-buli honlapról copy+paste-tel hozza a holmit, elküldés előtt olvassa át és pótolja vissza
az útközben elveszett hosszú ő-ket.
De, még mielőtt elküldené, gondolkozzon el azon, hogy olyan sületlenséget, mint hogy a "Fogadd be Jézust a szívedbe"
sátáni hazugság volna, érdemes-e közzétenni.
Nem hiszem, hogy 5 perces keresésnél több kellene ahhoz, hogy ugyanezt a felszólítást 1 katolikus honlapról is
elővadásszam.
A "Fogadd be Jézust a szívedbe" mondásban kétségkívül van egy kis mézes-máz, becsületes teológus inkább az eszére
hallgat, mint a szívére, de azért a szív, mint iránytű, a racionális teológusnak is segítségére van.
Hadd ne elemezzem tovább ama fércmunkát.
________________
*) Megtaláltam: www.bereanbeacon.org/hu/assets/Magyarul%20Media/articles/PDF/Evangeshazug.pdf
Az egész honlap botrányosan silány, talán gépi fordítással készült, összefüggéstelen szöveg, pl.:
"A Szentírás és az Evangélium az embereket azt a tudást és erőt adta, hogy szembeszálljanak az
Inkvizícióval, egy olyan rendszerrel, amit által megerősítették, hogy a pápaságnak hódoljanak.
Ez a megerőszakolt hódolat a pápaságnak nagy hatalmat adott, hogy nagy befolyásra tegyen szert
a császárnál illetve a birodalom uralkodóival."
... www.bereanbeacon.org/hu/assets/Magyarul%20Media/articles/PDF/Pope_Francis_Tru ...
panda
Olvasta: 7 | Válasz | 2015. március 08. 09:20 | Sorszám: 170
Forrás:
http://www.bereanbeacon.org/hu/assets/Magyarul%20Media/articles/PDF/Evangesha ...
küssszvágócsér
Olvasta: 5 | Válasz | 2015. március 08. 09:04 | Sorszám: 168
Az Önében mindenesetre "zűr van" valóban. Mert amit nem ért az Önnek persze zűr--jellemzően. Ráadásul a zűrön kívül az Ön szívében permanens rosszindulat IS(!) honol. Sajnos.
Nálam sem "zűr" sem "rosszindulat" nincs.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 08. 08:05 | Sorszám: 167
Jézus, Mária, Szent József ! ... Bácsi, miféle förmedvényt hozott ide ?
Honnan szedte ?
És minek ??
Arra mindenesetre jó, hogy érzékeltesse, mekkora zűr van egyes fejekben ...
küssszvágócsér
Olvasta: 5 | Válasz | 2015. március 07. 12:46 | Sorszám: 166
"..„Fogadd be Jézust a te szívedbe.” Ez az egyik leggyakrabban elforduló mondat a modern
evangéliumi körökben. Ez a humanista fogalom nem biblikus. Lényegében ez a Sátán
második hazugsága. A megigazulás bibliai fogalma az, hogy általa a hívő elfogadhatóvá válik Krisztusban. Az Efézusi levél 1. részének témáját a 6. vers foglalja össze: „Kegyelme
dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben.” A
„fogadd be Jézust a te szívedbe” szavai fordított sorrendet sugalnak. Azt az emberi döntést
feltételezik tévesen, hogy az ember Jézust szívébe befogadja és így  maga(???) kezdeményezi
saját üdvösségének kimunkálását. Amikor a hívő Krisztusban marad, hit által és szeretettel
engedelmeskedik parancsolatainak, Krisztus ténylegesen annak az embernek megtisztított
szívében lakik. „Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlvessző nem
teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én
bennem maradtok.” (Jn 15,4) A megszentelődés teljes folyamata („Krisztus tibennetek van, a
dicsőségnek ama reménysége” – Kol 1,27) elször is attól függ, hogy az ember Krisztusban
áll-e, felruházva az Ő igazságosságával.
A Szentírással ellentétes azt gondolni, hogy az üdvösség azzal kezdődik, hogy először
Krisztus jön az ember bűnös szívébe. A halott és istentelen ember csak akkor nyer elfogadást
Isten előtt, ha „Krisztusban” van, amint ez látható volt az Ef 1,6-ból. Akkor, és csakis akkor
jön Krisztus, hogy megszentelje azt, aki már üdvösséget nyert. A következő igeverseket
sokszor tévesen használják az evangélizálásban. Ezek a szavak a laodiceai gyülekezetben levő
híveknek szólnak: „A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ímé az ajtó előtt állok
és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok, és ő énvelem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön
velem.” (Jel 3,14; Jel 3,20-21) A Jel 3,20 üzenet a megszenteldésről: téves használata a
megigazulás tanítására, megbocsáthatatlan. A megigazulás különbözik a megszenteldéstől. A
megszentelődés belső és tapasztalati(!!!), miközben a megigazulás objektív és jogi. A megigazulás
egy pillanat műve és változhatatlan, miközben a megszentelődés fokozatos és folyamatos.
Akik visszaélnek ezzel a szakasszal, tudják mindezt, viszont folytatják gyakorlatukat a
bizonyságtevésben való sikerre hivatkozva. Mivel a Szentírással való ilyen visszaélés nagyon
komoly és káros lelkileg, fontos, hogy néhány példát említsünk.21 A Billy Graham Társaság a
következőket hirdeti: „Itt vagyok! Az ajtó eltt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a
hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok és  ő velem.” (Jel 3,20)
Jézus Krisztus személyes kapcsolatot akar létesíteni veled. Képzeld el, amint Jézus Krisztus
szíved ajtajánál áll (érzelmeid, értelmed és akaratod ajtajánál). Hívd be Őt; rád vár.."
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 07. 12:13 | Sorszám: 165
"..azt fedeztem fel, hogy az első dolog, amit
meg kell bibliailag érteni az evangéliumról az, hogy „a mi Urunk Jézus Krisztus felől” szól, a
Róm 1,3 szavaival élve. Miközben hirdetni kell az evangéliumot mindenkinek, ez nem rólunk
vagy valami bennünk zajló dologról szól. Ennek egyedül Jézus Krisztushoz van köze, az 
halálához és feltámadásához.
Arra is rájöttem, hogy az evangélium egy történelmi tény. A bibliai hit nem azzal törődik,
hogy módszereket ajánljon, akár misztikust, akár erkölcsit, melyek segítségével az üdvösség
megszerezhető – hiszen ez minden hamis vallás lényege. Ezzel szemben a Biblia azt a
történelmi tényt hirdeti, hogy Isten megmentette egész népét a romlástól. Az evangélium
„amely által üdvözültök” (1Kor 15,1-4) nem más, mint az Úr Jézus Krisztus bevégzett és
teljes munkája.
Az Isten, Aki előtt üdvözülünk
Ami teljesen hiányzik a modern protestáns körökből, az a „Szentnek az ismerete
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 07. 11:50 | Sorszám: 164
A Krisztushoz való közeledést az Atya kezdeményezi, Aki egyeseket személyesen vonz (Jn
6,44) és mindegyiküket Krisztusnak adta át. (Jn 6,37) Az üdvösséget egyedül Isten kegyelme
valósítja meg. Ez az  ingyenes ajándéka, amelyet egyedül hit által közöl. (Ef 2,8-9) A
Krisztushoz való közeledés már most örök életet jelent, amely a mennyekben nyeri el teljes
dicsségét. Amikor a bizonyságtevés során a „mennybe való bejutásról” beszélnek, a
hangsúlyt Istenrl az ember teljesítményére teszik át, ráadásul elmulasztják annak világos
bemutatását, hogy már most örök életünk van a drága hit által, amely a miénk. A
mennybejutásról való beszélgetés helyett a megváltottaknak a következket kellene hirdetniük
az elveszetteknek a bevásárlóközpontokban, akár a telefonbeszélgetések során: „Az pedig az
örök élet, hogy megismerjéenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.” (Jn 17,3) „Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok
meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.” (1Jn 5,13)
A következ kett különösen nagy vétek Isten és evangéliuma ellen: 1) hatalmának tagadása
az elveszettek által gyakorolt ún. szabad döntéssel, és 2) az a nem biblikus gondolat, miszerint
a megigazulás, amely Isten cselekedete, a hív szívében történik és nem egyedül Krisztusban
és a mennyben. Teljes hitelt akkor adunk Istennek és kegyelmének, ha erteljes Igéjét
használjuk.  menti meg a bnöst, miközben a személy, aki által közölte Igéjét, megalázkodik
a szent Isten hatalmának és irgalmának láttán. Ez mindkét fél számára hasznot jelent, az Isten
dicsségére. Minden úgy van, amint az Ef 1,6 mondja: „Kegyelme dicsségének
magasztalására.”
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 07. 09:28 | Sorszám: 163
A források (pl. Terebess) egybehangzóan azt állítják, hogy a manicheusokat a középkorban teljesen kiirtották.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 22:34 | Sorszám: 162
1.) Nem tűntek el a manicheusok--sajnos--teljesen legalábbis nem.
2.) Megelékszem az "átmeneti sikerekkel".
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 06. 20:36 | Sorszám: 161
A manicheusok is értek el átmeneti sikereket, mielőtt eltűntek volna.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 19:57 | Sorszám: 160
Nem gondolnám a KÉSZ "eltűnését" márcsak azért sem, mert 1989 óta vagyunk és inkább GYARAPODUNK. Jelen sorok írója éppen most "segédkezik" a tiszaújvárosi tagcsoprt megalakításában--amint azt korábban sikerrel tette a sajószentpéteri csoporttal is.
Igaz persze, hogy néhány csoport elsorvadt--2-3-- de sokkal több jön létre. Példának okáért nagyon sok örömmel kecsegtet a kassai, a beregszászi, a kolozsvári és a nagybecskereki határontúli szervezetünk létrejötte is.
Rendes Kis
Olvasta: 3 | Válasz | 2015. március 06. 19:48 | Sorszám: 159
Ezzel Ön (és, ha az Ön példáját követi, akkor az egész magyarországi KÉSZ is) azt kockáztatják, hogy eltűnnek
a történelem süllyesztőjében, mint a többi eretnekek.
küssszvágócsér
Olvasta: 4 | Válasz | 2015. március 06. 18:35 | Sorszám: 158
Semmivel NEM ÉRTEK EGYET azokban a dolgokban amiket itt a #154-#157-ig megjelölt hozzászólásokban írni tetszett. Egyrészt TÉNYSZERŰEN SEM IGAZAK(!!!) azoknak a megállapitásának néhánya, amiket írni tetszett, másrészt meg még ha tényszerűen igazak is itt-ott, azoknak a megállapitásainak a tartalma nem értékelhető negatívumként--szerintem legalábbis--amiket Ön valamiféle "főbenjáró bűnnek" vélelmez.
Ettől függetlenűl: Ön azt gondol és úgy gondol, ahogyan Önnek jólesik. Ez engem és környezetemet, pl. az egész magyarországi KÉSZ-t--annak hitünkről vallaott nézeeit-- EGY TAPODTAT SEM RENDITI MEG és egy tapodtat sem befolyásolja.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:58 | Sorszám: 157
Drága bácsi, nem figyelt jól dogmatika-órán, vagy éppenséggel farizeus dogmatikát tanult.
Jézustól a farizeusság olyan távol állt, mint Kapernaum Jeruzsálemtől.
A teológusok részéről becsületes dolog, hogy kimutatják önmagukban a farizeusságot.
Akkor pontosan tudják, mit kell magukból kigyomlálniuk ahhoz, hogy visszatérjenek Jézushoz.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:48 | Sorszám: 156
Erre később még visszatérünk: Pál apostol súlyosan sáros abban, hogy az Egyházat Jézus tanításától
eltérítette a farizeus irányba.
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:44 | Sorszám: 155
Ez a szomorú eset vastagon aláhúzza, hogy milyen fontos volna tető alá hozni az unitus teológiát.
Egy igaz hitű iszlám hívőnek, amikor meghallja a kiáltást, hogy „Ya rabbi Yasu!”,
a karja le kellene hulljon, a kezéből a szablyának ki kellene forduljon, és az imént még halálra ítéltet
a keblére kellene ölelje, hogy "testvérem" !
Rendes Kis
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 15:24 | Sorszám: 154
Az a baj ezekkel a fajta nyilatkozatokkal, hogy a papok így cseszik el a renoméjukat.
Emiatt mondja azt a legkisebb fiam, hogy "a papok hazudnak".
Mert nem az igazságot (Jézus tanítását) hirdetik, hanem a dogmatikát.
Ha az igazság és a dogmatika összeütközésbe kerül, akkor nekik a dogmatikát kell
választaniuk, arra esküdtek fel.
mackó
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:47 | Sorszám: 153
Köszönöm szépen.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:38 | Sorszám: 152
Nem apokrif! Saulus ( a későbbi Paulus, azaz Szent Paja) ugyanis farizeus volt a kisázsiai Tarzuszban--meg persze "gebinbe" sátorkészítő kisiparos. Persze az előtt hogy a damaszkuszi úton megtörténtek volna azok a dolgok, amiknek megkölltt történnijök.
küssszvágócsér
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:33 | Sorszám: 151
Tökéletessen jaóó' heljen teccik járni. Mi még asztat is megtaníjjuk hogy hova köll szellenteni meg diszkréteni böfögni a fróanszia illem és etikett szerint. Úgyhogy el kéne téríteni Kiskegyedet innét mint egy Boeing 747-est, ha ettül a helytül jobb hellyet teccene akarna méltóztatni.
mpd
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:32 | Sorszám: 150
Márhogy Szent Pál TAHÓPARASZTKA volt? Na, először hallom. Ez valami apokrif lehet...?
mackó
Olvasta: 2 | Válasz | 2015. március 06. 11:05 | Sorszám: 149
Tánc- és illemtanárt keresek. Nem tudom, jó helyen járok?
Tovább ...
 
Jelmagyarázat    Van új hozzászólás
   Ezeket a hozzászólásokat már láttad
... Hibabejelentés | | | Gondola ...